DOTAZNÍK PSYCHOAKTIVAČNÍ LINGVISTICKÉ METODY (PALM)

Sestavil dr. Petr Živný

Jméno a příjmení klienta:.............................................................................................................................................................................................................................

Datum a místo narození:.............................................................................................................................................................................................................................

E-Mail:.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon/mobil (WhatsApp).........................................................................................................................................................................................................................


1. Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat cizí jazyky prostřednictvím "Psycho-aktivační lingvistické metody" (PALM)?


2. Jaký jazyk byste chtěl/a studovat, či se v něm ještě více zdokonalit? 


3. Jaká je Vaše hlavní motivace ke studiu?


4. Vyplatí se Vám do osvojení cizího jazyka investovat?


5. Jakého stupně znalosti cizího jazyka chcete dosáhnout? Základní, velmi dobrý nebo perfektní? (A-B-C)


6. Zkoušel/a jste v minulosti studovat cizí jazyk v hypnóze pod vedením psychoterapeuta?


7. Pokud investujete čas a peníze do učení, jste schopni denně opakovat naučené jazykové znalosti s cílem uchovat si je v paměti i do budoucna?


8. Jaké je Vaše dosažené vzdělání a jaké povolání jste vykonával/a v minulosti a jaké v současnosti?

 

9. V kolika letech jste začal/a mluvit rodným jazykem?


10. Byli ve Vaší rodině všichni rodilí Češi?


11. Ovládali Vaši rodiče aktivně některý cizí jazyk? Pokud ano, jaký?


12. Jazyková komunikace v rodině probíhala většinou ve spisovné češtině, nebo v nějakém dialektu? 


13. Během oběda či večeře byla většinou zapnutá televize nebo radio, popř. jste se díval/a do mobilního telefonu? 


14. Upozornil Vás někdo na špatnou výslovnost či časté chyby ve Vašem rodném jazyce?

 

15. Smál se Vám někdo anebo dělal si legraci, jak mluvíte cizím jazykem? 

 

16. Chodil/a jste k logopedovi? 


17. Máte nějaké psychologické problémy v mezilidské komunikaci?


18. Jaké známky jste dostával/a  z češtiny a z jiných jazyků, které jste studoval/a ve škole?


19. V kolika letech jste začal/a studovat druhý, třetí jazyk...?


20. Považujete se za extraverta, který má rád/a sociální kontakt, nebo za introvertního, rezervovaného, uzavřeného člověka?


21. Naučil/a jste se sám/sama, jak se učit a jak se připravovat na zkoušky?


22. Dokážete snadno skládat jazykové zkoušky?


23. Dáváte přednost ústní nebo písemné zkoušce?


24. Byl/a jste po složení jazykových zkoušek někým pochválen/a, odměněn/a? Pokud ano, jak?


25. Míváte někdy sny v nějakém cizím jazyce?


26. Myslíte si, že studium cizích jazyků je obtížné?

 

27. Myslíte si, že mluvit a komunikovat v cizím jazyce je náročné?


28. Myslíte si, že máte dobrou paměť?


29. Je pro Vás lehčí si zapamatovat psanou formu jazyka, anebo jeho zvukovou podobu?


30. Máte více logickou nebo fotografickou paměť?


31. Máte lepší krátkodobou nebo dlouhodobou paměť?

 

32. Máte dobrý hudební sluch?


33. Řekl Vám někdy někdo, že nemáte talent k učení cizích jazyků?


34. Kolik slov z cizího jazyka si přibližně pamatujete?


35. Myslíte si, že máte dobrou úroveň vnímání a koncentrace?


36. Co víte o zemi a její kultuře jazyka, který studujete či chcete studovat?

 

37. S jakými konkrétními problémy jste se setkali při studiu cizího jazyka?


38. S jakými problémy jste se v minulosti setkali při praktickém používání cizího jazyka?


39. Považujete se za perfekcionistu?

 

40. Podceňujete se, máte komplexy méněcennosti? 


41. Myslíte si, že máte silnou vůli?


42. Stydíte se mluvit jazykem, který ještě dobře neovládáte? Obáváte se možných chyb?

  

43. Ovládáte nějaký dialekt, anebo nějaký cizí jazyk?


44. Kolik cizích jazyků jste studoval/a ve škole nebo soukromě? Jaké máte zkušenosti s učiteli?

 

45. Jste schopni  rozdělit rovnoměrně část každého Vašeho dne mezi mateřský a  cizí jazyk?


46. Jste ochotni během dne vyplnit tzv. mrtvé časy tím, že se budete intenzivně věnovat jazyku, který se chcete naučit?


47. Můžete konverzovat s Vaším partnerem/Vaší partnerkou v cizím jazyku, který studujete?

 

48. Máte zálibu v cestování a jaké státy byste rád/a navštívil/a?


49. Setkal/a jste se rád/a s rodilými mluvčími jazyka, který Vás zajímá za účelem vytvoření nových mezilidských vazeb?


50. Do jaké míry a jak často býváte pod vlivem alkoholu nabo drog?


51. Užíváte pravidelně nějaké léky? Pokud ano, můžete napsat jaké?


52. Podstoupil/a jste v minulosti psychoterapeutickou léčbu?


53.  Pokud jste se dříve učil/a cizí jazyk, dokážete v tomto jazyce myslet?

  

54. Jaké jste měl/a  školní ohodnocení z češtiny a z cizích jazyků?


55. Máte dobrou představivost a fantazii?


56. Myslíte si, že je Vaše mysl dostatečně pružná?


57. Jste schopni se pro něco silně nadchnout a nechat se něčím uchvátit?

  

58. Dokážete být vytrvalý/á nebo opustíte cíl, když narazíte na první potíže?

 

59. Pokud byste studovali angličtinu, dal/a byste přednost britské, nebo americké výslovnosti a slovní zásobě?


60. Změnila se Vaše schopnost studovat a rychlost Vašeho myšlení?